Brugerbetingelser

 1. Introduktion
  1. Denne mobilapplikation eller bestillingshjemmeside (afhængig af den platform, du anvender) ("Tjenesten") stilles til rådighed af OrderYOYO A/S, CVR-nummer 36704608, Masnedøgade 26, 2100 København Ø, Danmark ("OrderYOYO") og giver dig mulighed for at købe varer fra en række bestemte caféer, restauranter og andre take-awaysteder ("Restauranten").
  2. Disse brugerbetingelser ("Betingelserne") gælder for din brug af Tjenesten, herunder din registrering i samt bestilling af og betaling for varer via Tjenesten.
  3. Handelsagent: Når du køber varer via Tjenesten fungerer OrderYOYO som handelsagent for Restauranten, idet OrderYOYO har fuldmagt til at indgå købsaftalen med dig på vegne af Restauranten. Der indgås således en aftale om køb af Restaurantens varer mellem dig og Restauranten, og OrderYOYO er ikke part i denne købsaftale. OrderYOYO har desuden fuldmagt til at modtage betaling for de konkrete ordrer, du afgiver via Tjenesten, og ved at betale for sådanne ordre til OrderYOYO er du frigjort for din betalingsforpligtelse overfor Restauranten.
  4. Indgåelse af aftale med Restauranten: En gennemført ordre via Tjenesten udgør et bindende tilbud til Restauranten om at indgå en aftale om levering af de pågældende varer, som du har bestilt. Først når Restauranten har accepteret ordren, er der indgået en bindende aftale om levering af varerne mellem dig og Restauranten.
 2. Købsbetingelser
  1. For at kunne anvende Tjenesten skal du sørge for, at du har en fungerende enhed, hvorigennem du tilgår Tjenesten, og at du har internetforbindelse. Når du køber en vare via Tjenesten skal du betale ved at bruge enten et kredit- eller debetkort, som accepteres af Tjenesten, via en ekstern PCI-certificeret server.
  2. Når du bruger Tjenesten garanterer du, at du (i) er myndig til at indgå bindende aftale om brug af Tjenesten og køb af varer hos Restauranten, (ii) er mindst er 18 år gammel, (iii) kun vil bruge Tjenesten til personlig, ikke-kommerciel brug, og ikke til videresalg af varer, og (iv) ikke vil krænke nogen immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart, i forbindelse med din brug af Tjenesten. Vi gør opmærksom på, at det er strafbart for enhver person under 18 år at købe eller forsøge at købe alkohol, og for enhver person over 18 år at købe alkohol på vegne af en person under 18 år.
  3. Du må udelukkende bruge Tjenesten til de formål, den er tiltænkt. Du må således ikke udskille en individuel komponent af Tjenesten eller indarbejde denne i dine egne eller andres programmer eller software, eller udnytte den på nogen anden måde til andre end de tiltænkte formål. Du må ikke hjælpe, tilskynde eller autorisere tredjemand til/med at ændre, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille Tjenesten eller dele af softwaren heri, hverken helt eller delvist, eller skabe afledte værker af hele eller dele af Tjenesten.
  4. Alle priser og gebyrer, som er angivet i Tjenesten for alle varer mv., er inklusiv alle gældende skatter og afgifter, herunder moms.
  5. Du må ikke på nogen måde manipulere transaktioner, der foretages via Tjenesten, eller bruge Tjenesten i strid med gældende lovgivning og/eller tillade eller bidrage til, at andre gør det.
 3. Betalings- og leveringsbetingelser
  1. Når du køber varer via Tjenesten vil du blive bedt om at indtaste dine betalingsoplysninger til betaling for varer med dit betalingskort. Dine betalingsoplysninger gemmes og opbevares af Tjenesten på en sikker, ekstern og PCI-certificeret server. Tjenesten bruger de 3 cifre på bagsiden af dit betalingskort som kode for at sikre betalinger via Tjenesten. Ved afhentning eller levering af varer kan du blive bedt om at fremvise din telefon med dit ordrenummer til Restaurantens personale, til brug for Restaurantens identifikation af dig og din ordre. Du er selv ansvarlig for at passe på dit ordrenummer til brug for sådan identifikation.
  2. OrderYOYO vil sikre, at alle oplysninger, der sendes mellem Tjenesten og serveren, krypteres. OrderYOYO er ikke ansvarlig for eventuelle krav som følge af misbrug af dit betalingskort, hvor dette skyldes, at du ikke har opbevaret dit betalingskort på sikker vis.
  3. Tjenesten sikrer, at de bestilte varer leveres til dig inden for rimelige branchetider. Restauranten kan underrette dig om en anslået tid for levering eller afhentning af dine varer. Vi gør opmærksom på, at sådanne anslåede tider ikke kan betragtes eller behandles som garantier.
  4. Tjenesten vil overholde gældende lovgivning og regler i relation til din brug af Tjenesten, herunder regler vedrørende fjernsalg, refundering og returnering, databeskyttelse samt fødevaresikkerhed.
  5. Håndteringsgebyr. Udover prisen for de bestilte varer samt evt. levering, vil OrderYOYO opkræve dig et mindre håndteringsgebyr for hver ordre, der afgives via Tjenesten (uanset om sådanne ordre accepteres af Restauranten eller ej). Det til enhver tid gældende håndteringsgebyr vil fremgå tydeligt af den samlede oversigt over din ordre, inden din ordre afgives og betaling gennemføres.
 4. Varighed og ændringer
  1. Betingelserne gælder så længe du bruger Tjenesten. Alle Betingelser vedrørende ansvar, skadesløsholdelse mv., hvor krav kan gøres gældende senere, skal dog fortsætte med at gælde, efter du er ophørt med at bruge Tjenesten.
  2. Ændring eller annullering af din ordre. Når du har indsendt og betalt for din ordre har du mulighed for at ændre eller annullere ordren via Tjenesten, indtil Restauranten har accepteret ordren. Du kan desuden rette evt. indtastningsfejl mv. direkte i Tjenesten, indtil Restauranten har accepteret ordren.
  3. Restauranten kan afvise din ordre, hvis Restauranten fx ikke længere har varerne på lager, eller hvis Restauranten har for travlt til at kunne imødekomme din ordre indenfor rimelig tid.
  4. Tilbagebetaling for annullerede eller afviste ordre. Når du gennemfører en ordre, vil din bank eller kortudsteder reservere det skyldige beløb. Hvis du annullerer ordren eller hvis ordren afvises, vil din bank eller kortudsteder frigive beløbet tilbage til din konto (uden at overføre beløbet til OrderYOYO). Vi gør opmærksom på, at denne proces kan tage op til 7 dage.
 5. Immaterielle rettigheder
  1. Alle patenter, varemærker, tjenestemærker, designs, brugsmodeller, uregistrerede varemærker, forretnings- eller firmanavne (herunder internetdomænenavne og e-mailadresser), ophavsret (herunder ophavsret i udsendelser, computersoftware og databaser), halvlederprodukters topografiske rettigheder, databaserettigheder og designrettigheder, opfindelser (herunder forbedringer af, eller tilføjelser til, opfindelser), opdagelser, knowhow og enhver anden/alle andre intellektuel(le) og industriel(le) ejendomsret og rettigheder af en lignende eller tilsvarende karakter ("Immaterielle Rettigheder") på www.OrderYOYO.com eller i Tjenesten, herunder OrderYOYOs brand, logo og udtryk, community-funktioner, underliggende software og teknologi samt al information, brugerdata og andet materiale, der genereres som led i driften af hjemmesiden eller Tjenesten, tilhører OrderYOYO eller OrderYOYOs licensgivere. Du erhverver ingen krav på nogen rettigheder, adkomst til eller interesse i samme, ligesom ingen goodwill vil tilfalde dig i kraft af din brug af Tjenesten.
  2. Skadesløsholdelse. Du accepterer at ville skadesløsholde OrderYOYO for alle direkte og indirekte tab og omkostninger mv. forbundet med ethvert krav vedrørende krænkelse af tredjemands Immaterielle Rettigheder, som følge af din brug af Tjenesten.
 6. Adgang til Tjenesten og oplysninger i Tjenesten
  1. OrderYOYO driver Tjenesten ud fra et mål om at give dig konstant adgang. Du anerkender dog, at OrderYOYO ikke er forpligtet til at sikre, at Tjenesten er kontinuerlig, og at OrderYOYO ikke vil være ansvarlig, hvis adgang til Tjenesten afbrydes uden varsel, fx som følge af vedligeholdelse eller nedbrud.
  2. OrderYOYO vil i kommercielt rimeligt omfang forsøge at sikre, at oplysningerne på OrderYOYOs hjemmeside og i Tjenesten til enhver tid er korrekte og retvisende.
  3. OrderYOYO er ikke ansvarlig for, at de priser og varebeskrivelser, der angives i Tjenesten, er korrekte. Vi gør opmærksom på, at det er Restauranten, som er ansvarlig for det indhold, herunder de oplysninger, der fremgår af Tjenesten, herunder at oplysninger om priser mv. til enhver tid er korrekte og retvisende.
  4. Du er selv ansvarlig for at erhverve, installere, vedligeholde og opdatere alt tilslutningsudstyr, som måtte være nødvendigt for, at du kan tilgå og bruge Tjenesten og dens funktionaliteter, samt sikre at din brug af Tjenesten sker i overensstemmelse med Betingelserne.
 7. Ansvar
  1. Parternes ansvar over for hinanden i tilfælde af død, personskade, bevidst urigtige oplysninger eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives ved ufravigelig lovgivning, begrænses ikke.
  2. Ansvarsfraskrivelse. Med forbehold for pkt. 7.1 begrænses OrderYOYOs ansvar over for dig i enhver henseende, i videst muligt omfang, dvs. at ansvarsfraskrivelsen gælder udelukkende med de begrænsninger, der følger af ufravigelig lovgivning.
 8. Databeskyttelse
  1. OrderYOYO er forpligtet til at beskytte dit privatliv og din sikkerhed. Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i OrderYOYOs Privatlivspolitik.
 9. Andre vilkår
  1. OrderYOYO kan fra tid til anden ændre Betingelserne. Ved sådanne ændringer, vil de nye brugerbetingelser blive vist i Tjenesten i forbindelse med din næste brug, og hvis du allerede er bruger af Tjenesten, vil du evt. modtage en e-mail med de nye brugerbetingelser.
  2. Hvis en af Betingelserne anses for at være ugyldige eller af anden grund ikke kan håndhæves, skal de(n) pågældende Betingelse(r) ikke anses for at udgøre en del af Betingelserne, uden at dette dog berører gyldigheden og håndhævelsen af den øvrige del af Betingelserne.
  3. Hvis Restauranten undlader at håndhæve et eller flere Betingelser overfor dig, skal dette ikke betragtes som afkald på retten hertil, idet OrderYOYO forbeholder sig retten til evt. af håndhæve hele eller dele af Betingelserne på vegne af Restauranten.
  4. Lovvalg og værneting. Betingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og evt. tvister skal indbringes for de danske domstole.
 10. Reklamation, fortrydelsesret og klager
  1. Reklamation. Den danske købelovs regler om mangler finder anvendelse, hvorefter du kan gøre mangelsbeføjelser gældende overfor Restauranten (fx hvis dine varer er beskadiget eller, hvis leveringen på anden måde er mangelfuld). Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret efter modtagelse af de købte varer. Når der er tale om letfordærvelige fødevarer (som din ordre ofte vil omfatte), gør vi dog opmærksom på, at det vil være nødvendigt at reklamere straks eller hurtigst muligt efter modtagelse af varerne, hvis Restauranten skal kunne håndtere og imødekomme din reklamation.
  2. Fortrydelsesret. Når du køber varer hos Restauranten via Tjenesten, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Til brug for din klare og utvetydige meddelelse om fortrydelse, kan du udfylde og sende e-mærkets standardfortrydelsesformular, som findes her. Formularen skal sendes til Restauranten eller alternativt, til os, på [email protected]. Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesretten dog ikke gælder ved køb af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt (fx ferske madvarer eller kølevarer) eller forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
  3. Klager. Du har mulighed for at klage over Tjenesten eller over de varer, som Restauranten har leveret, til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via Europa-Kommissionens platform til online tvistbilæggelse på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan desuden klage over de varer, Restauranten har leveret, til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme via www.hrt-ankenaevn.dk/, eller til Fødevarestyrelsen på www.foedevarestyrelsen.dk.
  4. Hvis du er utilfreds med de leverede varer og/eller, og hvis du ønsker at reklamere eller på anden vis klage, skal du i første omgang kontakte Restauranten. Hvis du ikke er tilfreds med Restaurantens håndtering af din reklamation eller klage, kan du underrette OrderYOYO, dog senest 24 timer efter, at du har gennemført den pågældende ordre. Du kan kontakte OrderYOYO via de kontaktoplysninger, der er tilgængelige på www.OrderYOYO.com.
 11. Accept af Betingelserne
  1. Ved at gennemføre ordren eller ved at gennemføre oprettelse af din brugerprofil hos OrderYOYO, tilkendegiver du, at du accepterer Betingelserne.
  2. Din aftale om brug af Tjenesten kan til enhver rekvireres hos OrderYOYO, idet den opbevares elektronisk hos OrderYOYO. Din aftale om køb af varer hos Restauranten (dvs. din ordrebekræftelse) opbevares elektronisk hos Restauranten, og kan til enhver tid rekvireres direkte hos Restauranten.

Denne hjemmeside bruger cookies

OrderYOYO ønsker at bruge egne og tredjeparts cookies til at målrette mod vores indhold og annoncer, og til at analysere trafik og brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi deler oplysninger om din brug af hjemmesiden med tredjeparter, herunder sociale medier, annoncepartnere og analytiske partnere. Cookies bidrager også til en mere brugervenlig oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere om vores Cookiepolitik .